Make your own free website on Tripod.com
 
         
     
 
 
     
 

Ang Pagsamo ni Maria sa Dios Ama

 
 

Mary's Flea With God The Father

Sa Langit ay tumingala
At ang mata'I, lumuluha,
Ito ang siyang uinica,
O Dios Amang daquila
Hari sa Langit at lupa.

Ano baquit o Poong co,
Pinalalo s Anac mo
Ang manga hamac n tauo?
Di yata'I, mamahalin mo
Sa gayong sala sa iyo?

Ang dapat mong pahirapan
Dahilan sa casalanan,
At ang Anac mo ring tunay
Ang iyong ipapapatay?

Cun baga Dios cong Ama,
Sa tauo ay na-aua ca,
Patauarin mo na sila,
Houag mong ipapatay na,
Ang anac cong sinisinta.

Yayang ganap na totoo
Manga capangyarihan mo
Di man mamatay Dios co,
Mangyari un loob mo
Sacupin ang madlang tauo.

Batid mo na't, naalaman
Ang lahat con cahirapan,
Dinalang siyam na bouan,
Sa tiyan co ay ay namahay,
Ito'I, iyong calooban.

Lalong hirap na totoo
Nang cami paalisin mo,
Naparoon sa Egipto,
Pagod cong di mamagcano
Nang pag calong sa Anac mo.

Ano pa Dios cong Ama,
Madla ang aquing balisa
hapis na ualang capara
nang siya ay lumaqui na
at marangal sa lahat na.

Caya Amang maauain
Siya'I, iyong patauarin,
At aco nama'I, gayon din,
Houag mo na pong patain
Ang Anac cong guiniguilio.

At cun siya'I, namatay
Pilit acong mararamay
Dito ay ang cahirapan
Sa puso co'I, mamahay
Cun ang Anac co'I, matingnan.

Di pa sucat Poon co,
Caniyang pag aayuno
Pag hahampas sa Desierto
Maguing tubos na totoo
Sa sala nang madlang tauo.

Yaong hiling cong lahat na,
At sa ioy'I, inoola
Dios co'I, magdalita ca,
Sundin mo capagcaraca
Nang aco'I, matiuasay na.

Marami pa't, madlang bagay
Ang sa Virgeng caraingan
Agad siyang pinaquinngan,
At sinagot capacouan
Nang Dios sa calangitan.

Naringig co nang magaling
Maria ang iyong daing
Di so mangyairng tangapin,
Na icao'I, aquing sagutin
Ang Anac mo'I, timauain.

Hindi niya mababata
Na maquitang maghirap ca
Lalo pangang saquit niya,
Caya ang lalong maganda
Ay ang siya ang mag dusa.

Maria di co matangap
Ang iyong pangungusap,
Hindi nanga malilinsad
Ang Anac mo'I, maghihirap,
Tubos sa sala nang lahat.

Siya nga ang catampatan
Na mag hirap at mamatay,
Sa pagca siya nga lamang
Ang umaco at humadlang
Sa sala nang sang tinacpan.

Dili iba't, ang Anac mo,
Mag babauna nang poot co
Sa mangha hunghang na tauo,
Siyang lunas na totoo
Sa sala nang boong mundo.

Maria ang iyong tularan;
Sacrificio ni Abraham
Nang pag sunod niya lamang
Sa hiling co't, calooban,
Si Isaac ay pupugutan.

Ito namang ang hiling co
At aquing loob sa iyo,
Nang matimauna ang tauo,
At magtiis cang totoo
Ang mag dusa'I, ang Anac mo.


Nang matanto at mabatid
Nang Inang Virgeng may hapis
Na yao'I, loob nang Langit,
Munti ma'I, hindi umimic
Nag bata nga't, nag tiis.

Mahapdi mang walang hanga
Mapait man at mapacla
Gayong hirap ay binata
Nang Poong Virgeng Maria,
Pag sunod sa Dios Ama.

 
 
Para sa mga kumento at suhestiyon:
ipadala ang inyong sulat sa milestone @yahoo.com
ALL RIGHTS RESERVED 2005